banner top trang chu moi
Download tài liệu
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản theo địa phương

 

Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản

Area of water surface for the aquaculture

 

 

 

 

Ha

 

Năm 

Năm 

Năm 

 

2007

2008

2009

Tổng số -Total

                2.242

              2.156

                2.150

Diện tích nước mặn, lợ

                1.022

                 863

                   935

Area of sea and brackish water

 

 

 

Nuôi cá - Area for fish

                     46

                  38

                    28

Nuôi tôm - Area for shrimp

                   971

                 823

                   888

Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

                       5

                    2

                      5

Area for mixed and other aquatic products

 

 

Ươm, nuôi giống thuỷ sản

 

 

                    14

Area for breeding

 

 

 

Diện tích nước ngọt 

                1.220

              1.293

                1.214

Area of fresh water

 

 

 

Area of sea and brackish water

 

 

 

Nuôi cá - Area for fish

                1.214

              1.293

                1.190

Nuôi tôm - Area for shrimp

                       6

                   -  

                      5

Nuôi hỗn hợp và thuỷ sản khác

 

 

                    19

Area for mixed and other aquatic products

                     -  

                   -  

                     -  

Ươm, nuôi giống thuỷ sản

 

 

 

Area for breeding

 

 

 Download file đính kèm tại đây