banner top trang chu moi
Tin trong nước
Thông tư 64: Đưa các sp có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục
Thông tư 64: Đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam
 
 

Ngày 04/11/2010 Bộ NN và PTNT ban hành Thông tư số 64/2010/TT - BNNPTNT về việc đưa các sản phẩm có chứa Trifluralin ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam.

Ban hành kèm theo Thông tư này là Danh sách 44 sản phẩm có chứa Trifluralin đưa ra khỏi Danh mục sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam, trong đó có 13 sản phẩm được phép lưu hành theo quyết định số 10/2007/QĐ- BTS ngày 31/07/2007 của Bộ Thuỷ sản, 12 sản phẩm được phép lưu hành theo quyết định số 6/2008/QĐ-BNN ngày 18/01/2008 của Bộ NN và PTNT, 7 sản phẩm được phép lưu hành theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BNN này 06/11/2008 của Bộ NN và PTNT; 4 sản phẩm được phép lưu hành theo Thông tư số 57/2009/TT-BNNPTNT ngày 08/09/2009 của Bộ NN và PTNT; 1 sản phẩm được phép lưu hành theo Thông tư số 71/2009/TT - BNNPTNT ngày 10/11/2009 của Bộ NN và PTNT và 7 sản phẩm được phép lưu hành theo Thông tư số 12/2010/TT- BNNPTNT ngày 11/3/2010 của Bộ NN và PTNT.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Nội dung chi tiết của Thông tư và Danh sách 44 sản phẩm xin xem file đính kèm:

 

 Attachment
TT64 - DS44 sp trifluralin cam
(LH)                                                                 (nguồn vasep)